Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Mindfulnessinpraktijk.nl verzorgt.

Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

Aanmelding voor een training vindt plaats door dit inschrijfformulier in te vullen en te verzenden. Je inschrijving is definitief wanneer je een e-mail ter bevestiging van Mindfulnessinpraktijk ontvangen voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van de training kan je voldoen wanneer je een factuur van Mindfulnessinpraktijk hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail verstuurd, tenzij je hebt aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.

De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, dan behoudt Mindfulnessinpraktijkwij het recht om jouw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.

Wanneer je de factuur liever op een andere naam en/of adres wilt ontvangen dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld op naam van je werkgever), dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.

Annulering

In geval dat je jouw inschrijving voor een training wilt annuleren, hou dan rekening met de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
  • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training ben je het gehele bedrag verschuldigd. Geef een annulering altijd schriftelijk door, bij voorkeur per mail: laura@mindfulnessinpraktijk.nl.
  • Als je een training annuleert, maar zelf voor een vervanger zorgt, dan zijn er geen extra kosten verschuldigd.
  • Eventueel gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de training. In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.

Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Minfulessinpraktijk zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden op je rekening.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Mindfulnessinpraktijk worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Mindfulnessinpraktijk behandeld. Mindfulnessinpraktijk zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Mindfulnessinpratkijk. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van
Mindfulnessinpraktijk. Neem bij een klacht altijd eerst contact op met Mindfulnessinpraktijk. Indien een oplossing in onderling overleg onverhoopt niet mogelijk blijkt, dan wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN.

Aansprakelijkheid

Mindfulnessinpraktijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.